dcsimg

EU

Foto: Stock.XCHNG.
Foto: Stock.XCHNG.

EU arbetar med miljöfrågor via bindande beslut (direktiv), information, forskning och utveckling samt internationella förhandlingar. EU har också en stor roll som finansiär och initiativtagare inom forskning och utveckling, inte minst inom miljöområdet.

EU förhandlar ofta som en part, till exempel i klimatförhandlingar och andra områden som påverkar såväl energisektorn som miljön. Där blir Sveriges roll som medlemsland att arbeta för att frågor som är viktiga för Sverige får utrymme, samtidigt som Sverige också agerar som enskild part i många sammanhang.

Under samlingsnamnet Europeiska programmet mot klimatförändringar ECCP (The European Climate Change Program) startades år 2000 en rad aktiviteter inom klimatområdet. Syftet med insatserna var att bidra till att EU ska nå sina åtaganden under Kyotoprotokollet. En andra period beslutades i slutet av år 2005, ECCP II. Den huvudsakliga verksamheten kvarstår med en breddning för att öka möjligheterna för EU att uppfylla de utsläppsreduktioner man åtagit sig i Kyotoprotokollet. En av de mest framträdande aktiviteterna är handeln med utsläppsrätter som bedrivs på en gemensam marknad inom EU.

Europeiska Kommissionen lade i februari fram ett nytt s.k. klimat och energipaket. Paketet ska lägga grunden för EU:s ambitioner för att bekämpa klimatförändringarna
och för att främja användningen av förnybar energi i alla samhällssektorer.
Kommissionen föreslår bl.a. bindande mål för utsläpp av växthusgaser och andelen förnybar energi i varje medlemsland fram till år 2020. Paketet förväntas följas upp av nya initiativ för att främja energieffektivisering.

För att miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning ska kunna nås är ett fortsatt arbete inom EU nödvändigt. En av hörnstenarna i det arbetet är EU-strategin mot luftföroreningar, det så kallade CAFE-programmet (Clean Air for Europe). Programmet spänner över alla typer av luftföroreningar.

Kommissionen har också förslag till reviderat IPPC-direktiv (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), där flera direktiv som berör industrins utsläpp av luftföreningar har slagits samman till ett för att öka samverkansmöjligheterna och förenkla regelarbetet.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2014-12-17
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas