dcsimg

FN

Förenta Nationernas flagga.
Förenta Nationernas flagga.

FN:s miljörelaterade arbete bedrivs framför allt inom ramen för FN:s miljöprogram (United Nations Environment Programme, UNEP) och kommissionen för hållbar utveckling (Commission on Sustainable Development).

Miljöprogrammet bedriver inte främst egna projekt utan samordnar andra FN-organs arbete inom området miljö och hållbar utveckling. UNEP administrerar även FN:s klimatpanel (IPCC), som samlar forskare från hela världen som inventerar det vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska kunskapsläget om klimatförändringar.

IPCC:s slutsatser baseras på vetenskapliga rön och syftar till att ge underlag
för anpassningar och åtgärder. IPCC ger också ut riktlinjer för rapportering under FN:s ramkonvention mot klimatförändringar och dess Kyotoprotokoll som används för uppföljning av att parterna uppfyller sina åtaganden.

Efter toppmötet i Rio de Janeiro år 1992 inrättade generalförsamlingen kommissionen för hållbar utveckling. Kommissionen skulle först följa upp arbetet efter Riokonferensen – numera efter världstoppmötet i Johannesburg – genom att övervaka och rapportera om länderna uppnår de mål som satts. Det var också i Rio de Janeiro som klimatkonventionen beslutades som sedan har legat till grund för det internationella klimatarbetet.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2009-10-15
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas