dcsimg

Sveriges miljömål

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.

Strävan är att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs. För vart och ett av de 16 miljömålen finns ett antal delmål med konkreta och kvantifierade mål.

Miljömålen syftar till att:

 • Främja människors hälsa
 • Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
 • Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
 • Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 • Trygga en god hushållning med naturresurserna

 

Energisektorn påverkar alla miljömålen på något sätt, men sex miljömål har av regeringen utpekats som mest centrala. Detta eftersom det är rimligt att anta att den energirelaterade påverkan är av extra stor betydelse för om målen kan uppnås. De är:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • God bebyggd miljö
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Storslagen fjällmiljö

Illustration: Tor Jäger

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-15  |  Ändrad: 2015-10-23
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas