dcsimg

Omställning av energisystemet

Under år 2009 beslutade riksdagen om en ny klimat- och energipolitik, som går under namnet "En sammanhållen klimat- och energipolitik". Den nya klimat- och energipolitiken innebär att ett antal mål och strategier har satts upp för Sverige.

År 2020 ska andelen förnybar energi inom EU motsvara 20 % av all energianvändning. Sverige har höjt ambitionen till att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 50 % av den totala energianvändningen år 2020.

Andelen förnybar energi på EU-nivå ska, senast år 2020, utgöra minst 10 % av den totala drivmedelsanvändningen i transportsektorn och samma mål gäller för Sverige. Vi har dessutom den långsiktiga ambitionen att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

Inom EU ska utsläpp av växthusgaser minska med minst 20 % till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. De svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990.

Visionen för år 2050 är att Sverige inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 

Sverige har också satt ett mål för att minska energianvändningen med 20 % mellan åren 2008–2020.

För att uppnå målen har regeringen bland annat föreslagit ändrade skatter och skärpta ekonomiska styrmedel.

Det viktigaste för omställningen av energisystemet är dock att du och alla andra förstår energins betydelse, hemma, i skolan, på utlandsresan eller i idrottshallen och kan göra smarta energival som inte belastar miljön och naturen i onödan.

Bli energismart helt enkelt!

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2011-12-28
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas