dcsimg

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som, precis som naturgas, i huvudsak består av metan. Biogas framställs av organiskt nedbrytbart material.

Hur bildas biogas?

Biogas bildas när organiskt material, som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö. Produktionen av förnybar biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi. Det finns olika processer för att få fram biogas.

  • Deponigas bildas på soptippar som täckts över, så kallade avfallsdeponier, där organiskt material bryts ner av mikroorganismer och bildar metangas.

    För att processen ska vara så bra som möjligt är det viktigt att ingen luft läcker in i tippen. Gasen sugs upp ur tippen genom vertikala brunnar som borrats ner i avfallet.

    Mängden deponerat material minskar eftersom vi återvinner mer och mer material och alltmer material går till avfallsförbränning. Från 2005 är det dessutom förbudet att deponera organiskt material, vilket ökar möjligheterna för att istället göra rötgas.

  • Rötgas utvinns ur biologiskt nedbrytbart material och därför är sopsorteringen en förutsättning för att kunna tillverka rötgas. Rötgasen bildas genom att organiskt material som avloppsslam, lantbruksgrödor och matavfall läggs eller pumpas in i en rötgaskammare som är en helt lufttät behållare. I rötkammaren bildas rå biogas (som huvudsakligen består av metan och koldioxid) men även en näringsrik rötrest som kan användas till gödningsmedel. För att kunna utnyttja biogas som fordonsbränsle måste energiinnehållet först höjas genom att koldioxid avskiljs, så kallad uppgradering. Även vatten och föroreningar behöver avlägsnas.

  • Termisk förgasning. I denna process förgasas skogsavfall under högt tryck och temperatur. Då erhålls en syntesgas som via metanisering kan omvandlas till biogas.

Distribution av biogas

Biogas distribueras antingen i separata ledningar eller via ett större gasnät, men kan också transporteras som komprimerad gas (CBG, Compressed Bio Gas) eller i flytande form (LBG, Liquified Bio Gas).

Användning av biogas

Energin i biogas kan användas på olika sätt, bland annat för uppvärmning antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Biogas kan också användas för produktion av el och därmed bidra till en ökad andel grön el i elnätet. Det område som växer snabbast är användningen som fordonsgas. Fordonsgas består av biogas och/eller naturgas. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat. Under 2016 var andelen biogas över 70 procent.

Dela med andra:
Skapad: 2010-03-24  |  Ändrad: 2017-08-23
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

...en bil kan köra 100 meter på ett bananskal?

...en bil kan köra 3 kilometer på en påse matavfall?

...biogas inte bara är bättre för miljön utan även billigare än bensin och diesel?

...biogas produceras lokalt och minskar därmed transporter?