dcsimg

Kol

År 2014 svarade kol för 30 procent av den totala energitillförseln i världen.

Inom Europa sjönk kolanvändningen med 3 procent under 2014. I världen steg användningen med 0,4 procent. Drivande för ökningen var Indien som ökade sin användning av kol med 11 procent.

Hur bildades kol?

Kolet vi använder idag bildas genom att växtmaterial förmultnade och lagrades in i jordskorpan under mycket lång tid. Kol är en ändlig resurs. Beroende på hur långt förmultningsprocessen gått får kolet olika rank. Ranken talar om hur hög kolhalten och energiinnehållet är.

Ranken omfattar fyra huvudgrupper:

  • Brunkol och torv (65-84 % kol)
  • Stenkol (84-91 % kol)
  • Antracit (>91 % kol)
  • Metaantracit

För att det ska kunna bildas kol krävs platser med hög växtlighet, låg sedimenttillförsel och begränsad oxidation och nedbrytning av växtmaterialet. Sådana platser är t.ex. torvmarker, kustnära sumpmarker och deltaslätter.

Tillgång i världen

Kina svarar för närmare hälften av stenkolsproduktionen. År 2009 blev Kina för första gången nettoimportör av kol.

De största exportländerna av stenkol är Australien, Indonesien och Ryssland. Av den globala stenkolsproduktionen går 15 % på export.

Användning av kol i Sverige

Kol var ett bränsle av stor betydelse i Sverige fram till 1950-talet. Under 1930-talet uppgick Sveriges import av kol och koks till cirka 7 miljoner ton per år, vilket motsvarade mer än hälften av landets dåtida energiförsörjning. På 1950-talet ersattes kolet nästan helt av olja beroende på att oljan var ett billigare och mer lätthanterligt bränsle för energiproduktion. Allt kol som används i Sverige importeras. Mängden kol och koks som importeras har skiftat kraftigt genom åren.

I Sverige används nästan uteslutande stenkol. Stenkol delas traditionellt in i två olika kategorier efter användningsområde: metallurgiskt kol eller kokskol, som används inom järn- och stålindustrin, samt ångkol eller energikol som används för energiändamål inom industrin och inom energisektorn.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2015-07-22
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Svåra ord:

Metaantracit = det högst rankade kolet, det har mest kolinnehåll och högst energiinnehåll av allt kol

Oxidation = kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

Deltaslätter = slättland i anslutning till vattendrag och floder.