dcsimg

Naturgas

Naturgas är ett fossilt bränsle, vilket innebär att det i huvudsak består av nedbrytbart, organiskt material som ombildats till kolväten under mycket lång tid. Efter kol och olja är naturgas den tredje största lagrade bränsletillgången i världen.  

Hur bildades naturgas?

Naturgas består till största delen av metan och bildades för miljontals år sedan genom att organiskt material (växt- och djurdelar) bröts ned och omvandlades till kol, olja och naturgas. Gasen, som är lätt, har under tidens gång vandrat i berggrunden och till slut hamnat i så kallade gasfällor. Från dessa pumpas gasen upp till jordytan. Naturgasen kan finnas mellan några hundra meter och upp till tusentals meter under jordytan. 

Distribution av naturgas

Distribution av naturgas kan göras både via ledningar, med tankfartyg och med lastbil. Det vanligaste sättet är via ledningar och det finns två typer av ledningsnät; transmissionsnät och distributionsnät. Transmissionsnätet är byggt av stål och har högt tryck. Det används för att föra stora mängder gas från gaskällorna till ett distributionsnät. Distributionsnätet har ett lägre tryck och byggs vanligen i polyeten (plast). De båda näten binds samman via mät- och reglerstationer där trycket sänks till ett lägre tryck. När gas distribueras i gasledning sker inga utsläpp av koldioxid eller hälsofarliga ämnen. Det är dessutom det mest energieffektiva sättet att transportera gas från en plats till en annan.

Naturgasen kan även fraktas via tankfartyg från ett gasfält som saknar rörförbindelse. För att detta ska vara möjligt kyls gasen ner till minus 162 grader och då övergår den till flytande form, LNG (Liquefied Natural Gas). När gasen kyls ner så minskar den i volym. Leveranser görs till särskilda LNG-terminaler som har möjlighet att ta emot och lagra den nerkylda vätskeformiga gasen i isolerade tankar. På anläggningarna förgasas (värms) den vätskeformiga naturgasen och övergår då till gasform. Den här metoden används främst för transporter över långa avstånd och särskilda fartyg behövs som klarar att kyla gasen under transporten. LNG kan också transporteras med lastbil.

CNG (Compressed Natural Gas) är en typ av komprimerad fordonsgas som används som drivmedel i vissa personbilar och bussar. Till mindre nät distribueras oftast CNG med lastbil och den komprimerade gasen finns då i gasflaskor som har ett högt tryck. Lastbilarna kör gasflaskorna till användare som, precis som för tankfartyg, saknar förbindelse med gasledning, som till exempel ett mindre nät och tankstationer. 

Användning av naturgas 

Naturgas svarar för runt en fjärdedel av världens energiförsörjning totalt sett. I Europa är siffran cirka en femtedel och i Sverige två procent. Naturgas började användas i Sverige 1985 och används här som processbränsle för industrin, för el- och fjärrvärmeprodukton, som fordonsbränsle och i hushåll.

Sverige har ingen egen utvinning av naturgas. All naturgas som används i landet importeras via den rörledning som sträcker sig mellan Danmark och Sverige. Från Danmark går ledningar även till kontinenten, vilket innebär att Sverige är sammankopplat med det kontinentala systemet.

Dela med andra:
Skapad: 2009-10-07  |  Ändrad: 2017-08-23
Kontakt: Energikunskap 016-544 2000
Sök i vår faktabas

Visste du att...

... naturgas är osynlig och luktfri? För att lättare upptäcka läckor tillsätts ett luktämne.

...en normal kubikmeter naturgas innehåller cirka 10 kWh?

...stora naturgaskällor som är viktiga för Europa finns bland annat i Norge, Algeriet och Ryssland?

...biogas och naturgas är i princip identiska till sin sammansättning? Båda består huvudsakligen av kolvätet metan. Det är ursprunget som skiljer. Naturgas är ett fossilt bränsle som finns i jordskorpans sprickor. Biogas utvinns genom nedbrytning av organiskt material, som avfall. De båda gaserna är utbytbara och kan föras in på samma nät.