dcsimg

Kurser för lärare årskurs 7-9

Kurser riktade till lärare i årskurs 7-9 sorterat på lärosäte.

Karlstads universitet

Teknik för lärare, 30 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper för att kunna undervisa i ämnet teknik i förskola, förskoleklass och grundskolan.

Kursen består av fyra delkurser:

 1. Introduktion till skolämnet teknik
 2. Teknik för alla
 3. Framtidens teknik 
 4. Teknik i natur och samhälle.

Exempel på innehåll: teknikhistoria, design och konstruktion, materiallära, utomhusteknik, hållbar utveckling, elektronik, genusaspekter på teknikämnet.
Teknik för lärare, 30 hp

Teknik för lärare, del I, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Introduktion till skolämnet teknik. Utifrån nationella och lokala styrdokument beskriver vi och reflekterar över olika didaktiska val. Teknikmoment kopplas till historiska sammanhang. Teknisk utveckling och drivkraften bakom denna lyfts fram. Teknikens särart som mänsklig aktivitet och som kunskapsområde diskuteras. Teknik för lärare, del I, 7,5 hp

Teknik för lärare, del II, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Teknik för alla. Utifrån nationella och lokala styrdokument beskriver vi och reflekterar över olika didaktiska val. Teknikmoment kopplas till genus. Tekniska funktioner och lösningar kommuniceras med hjälp av tal, skrift, skisser, bilder och modeller. Planering, introduktion och arbete med praktisk problemlösning inklusive problemidentifiering, konstruktion och värdering. Teknik för lärare, del II, 7,5 hp

Teknik för lärare, del III, 7,5 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Teknik i natur och samhälle. Sambanden mellan teknik, samhälle, individ och natur påvisas. Skapande av samarbete med näringslivet i undervisningen. Arbete med att bearbeta och förädla olika material till enkla konstruktioner. Varierande metoder och olika miljöer används för undervisningen. Teknik för lärare, del III, 7,5 hp

Teknik för lärare, del IV, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Framtidens teknik. Teknikmoment kopplas till hållbar utveckling i aktuella och framtida sammanhang. Arbete med att förstå hur tekniska problem/lösningar infogas i större system. Användning av IKT i undervisningen och i lärprocessen. Forskningens betydelse för framtidens teknikutveckling. Teknik för lärare, del IV, 7,5 hp

Kungliga tekniska högskolan

Teknik för lärare åk 7-9, 45 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen ger en översikt över det tekniska ämnesinnehåll och den ämnesdidaktik som krävs för att undervisa i ämnet teknik på grundskolans högstadium. Tonvikten ligger på maskinteknik, elektroteknik och samhällsvetenskapliga studier av teknik.

Kursen består av följande block om vardera 7,5 hp:

 • Läroplansteori, ämneshistoria, bedömning
 • Design och produktframtagning
 • Elektroteknik, styrning och reglering
 • Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv
 • Laborativt arbete, modeller och simulering
 • Industriella system

Teknik för lärare åk 7-9, 45 hp

Malmö högskola

Teaching for Sustainability, 15 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 100 %
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A.
Språk: Engelska

The objective is to contribute to improving teaching competence in the area of education for sustainable development (ESD). The students should develop their knowledge of environmental problems and sustainable development, their theoretical knowledge of teaching and learning, practical knowledge and teaching skills. Teaching for Sustainability, 15 hp

Teknik för lärare, åk 7-9, 45 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Studieform
: Delvis distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen ger lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Centrala områden utgörs av vardagsteknik i hem och samhälle, teknikens historia och hur teknik förekommer i sagor, myter och berättelser i olika länder, designprocess, hållfasthet, tekniska system, styr- och reglerteknik med hjälp av elektronik och pneumatik, internet samt spel och lärande. I naturliga sammanhang behandlas frågor kring genus, hållbar utveckling, etik och hur elevernas olika kulturella bakgrunder kan berika undervisningen i ämnet. Teknik för lärare, åk 7-9

Teknik i skolan, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Grundkurs för lärare i förskoleklass och grundskolan årskurs 1-9. Teknikämnet har vid många skolor en undanskymd plats, något som ofta beror på osäkerhet kring hur ämnet ska hanteras. Denna kurs har en starkt didaktisk karaktär, är tydligt tvärvetenskaplig och utgår från kursplanen i teknik. Anknytningar till andra skolämnen förekommer rikligt. Praktiskt problemlösande arbete i verkstaden, vardagsteknik i hemmet, teknikens historia och samhällets tekniska system utgör viktiga delar i kursen. Uppdelning efter åldersspår då det är lämpligt. Teknik i skolan, 15 hp

Stockholms universitet

Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 25 %
Behörighet: Engelska B samt något av följande alternativ: Studenten är antagen till Magister/masterprogrammet i Naturvetenskapsämnenas didaktik eller motsvarande * Lärarprogrammet och har minst 60 godkända högskolepoäng vardera i två naturvetenskapliga ämnen samt 45 hp inom allmänna utbildningsområdet eller motsvarande.
Språk: Svenska

Kursen behandlar undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar specifikt kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Innehållet behandlar aktuell forskning och vetenskaplig diskussion, som berör undervisning kring etik/normer, argumentation/beslutsfattande och demokrati i anknytning till naturvetenskap och hållbar utveckling. Kursen visar också med exempel på hur mål för dessa områden kan formuleras och organiseras i undervisningspraktiker liksom olika modeller för bedömning. Utvärdering i relation till klassrummet som social arena och ur ett jämlikhetsperspektiv ingår också i kursen. Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7,5 hp 

Umeå universitet

Naturvetenskap och teknik i barnets värld, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen vänder sig till de som har lite (mindre än 15 hp) eller ingen naturvetenskap i sina tidigare lärarstudier. I kursen studeras ämne och ämnesdidaktik integrerat inom bl a områdena ekologi, evolution, biodiversitet, energi, ellära, krafter, värme samt vardagsteknik. Studenterna får träna att genomföra och utvärdera experiment med elev-/barngrupp på campus och/eller i sin egen praktik. Naturvetenskap och teknik i barnets värld, 15 hp

Naturvetenskap och teknik i barnets värld, del 2, 15 hp
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Studietakt: 50 %
Behörighet: Naturvetenskap och teknik i barnets värld I, 15 hp eller Miljö, natur och samhälle 1-30 hp, eller motsvarande
Språk: Svenska

Kursen vänder sig till de som redan har motsvarande 15 hp naturvetenskap och teknik i sina tidigare lärarstudier. Ämne och ämnesdidaktik studeras integrerat. Kursen behandlar organisk kemi, biokemi, människokroppens organ och funktion, krafter, rörelse och energi samt tekniska system och konstruktioner. I kursen får den studerande planera, genomföra och utvärdera egna undervisningsövningar tillsammans med elev-/barngrupp på campus eller ute i sin praktik. Naturvetenskap och teknik i barnets värld, del 2, 15 hp

Uppsala universitet

Teknik för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.
Studieform
: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Lärarexamen samt minst 15 hp i teknik
Språk: Svenska

Kursen kommer att som utgångspunkt ha kursplanen i teknik för att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter i ämnet teknik anpassade för grundskolan men med bredd och djup. Här läggs tonvikt vid de tre delarna kursplanen pekar på:

 • Tekniska lösningar
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt
 • Teknik, människa, samhälle och miljö

Teknik för lärare åk 7-9

Teknik för pedagoger i förskola och skola, 7,5 hp
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 % 
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Språk: Svenska

Innehåll:

 • Teknikens identitet, allmänt och som skolämne
 • Design
 • Teknik i vardagen, ellära, material och form, rörliga delar
 • Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö, tekniska system
 • Teknik, genus och hållbar utveckling
 • Teknikens historia, drivkrafter och villkor för teknisk utveckling

Teknik för pedagoger i förskola och skola, 7,5 hp

Teknik i skolan, baskurs, 15 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund 
Behörighet: Pedagogisk högskoleexamen.
Språk: Svenska

Innehåll:

 • Teknikens identitet, allmänt och som skolämne
 • Teknisk problemlösning
 • Design
 • Ellära
 • Material och form
 • Tekniska system
 • Teknikens växelverkan med individ, samhälle och miljö
 • Drivkrafter och villkor för teknisk utveckling
 • Teknik, genus och hållbar utveckling
 • Teknikens historia

Teknik i skolan, baskurs, 15 hp

Distansutbildning

Akvatisk ekologi – från sjö till hav, 5 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Uppsala universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 25 %
Behörighet: Lärarexamen med inriktning mot biologi, naturkunskap eller NO-ämnen.
Språk: Svenska

Denna fortbildningskurs riktar sig till gymnasie- och högstadielärare som vill fördjupa sig inom akvatisk ekologi och få förslag på spännande fältundersökningar för elever/klasser. Vi går igenom mänsklig påverkan på sjöar och vattendrag, som övergödning och effekter av klimatförändring samt främmande arters (vattenpest, signalkräfta, vandrarmussla) påverkan på det akvatiska systemet. Föreläsningar och projektarbeten kommer även att behandla ämnet hållbar utveckling och hur man i sin undervisning praktiskt kan arbeta för att elever ska välja en hållbar livsstil.
Akvatisk ekologi – från sjö till hav, 5 hp

Fysik för lärare i åk 7-9 (31-45 hp), 15 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte
: Uppsala universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Lärarexamen och 30 hp fysik.
Språk: Svenska

Kursens innehåll baseras på deltagarnas förkunskaper och kopplas mot grundskolans kursplan i fysik. Deltagarna kommer att fördjupa sig inom fem centrala områden av stor betydelse för framgångsrik fysikundervisning:

 • Förkunskaper och förförståelse om fysik
 • Elevaktiv undervisning
 • Fysikens vardagsrelevans
 • Fysikens arbetsmetoder
 • Konstruktiv länkning mellan undervisning och bedömning

Fysik för lärare i åk 7-9

Fysik för lärare i åk 7-9 (1-45 hp), 45 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte: Lunds universitet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande samt behörighetsgivande lärarexamen och att man undervisar i fysik i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
Språk: Svenska

Kursen behandlar centrala kunskapsområden i fysik för årskurs 7-9 enligt GR11. Kursen består av flera delkurser Kraft och rörelse, Elektricitet och magnetism, Vågor och svängningar, Modern fysik och fysikens världsbild samt Fysik i natur och samhälle. Fysik för lärare i åk 7-9

Teknik för lärare, åk 7-9, 45 hp. Ingår i Lärarlyftet.
Lärosäte
: Malmö högskola
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 % 
Behörighet: Lärare som enligt examen är behöriga att undervisa i åk 7-9. (förkortad text).
Språk: Svenska

Kursens centrala områden utgörs av vardagsteknik i hem och samhälle, teknikens historia och hur teknik förekommer i sagor, myter och berättelser i olika länder, designprocess, hållfasthet, tekniska system, styr- och reglerteknik med hjälp av elektronik och pneumatik, internet samt spel och lärande. Teknik för lärare, åk 7-9

Teknik, natur och samhälle, 7,5 hp
Lärosäte
: Linnéuniversitetet
Nivå: Kurs, grund
Studietakt: 50 %
Behörighet: Grundläggande behörighet
Språk: Svenska

Kursen ger grundläggande kunskaper om olika energiformer samt kunskaper om metoder att mäta och omvandla energi. Kursen ger även kunskap om energins roll i samhälle och industri. Genom praktiskt inriktade projekt ska du ges möjlighet att skapa undervisningssituationer i skolan så att eleven blir medveten om hur energiförsörjning sker och har skett. Teknik, natur och samhälle, 7,5 hp

Övrig inspiration

Bokningsbara kurser för arbetslaget
Var: Tekniska museet, Stockholm
Pris: 400 kr
Tekniska museet erbjuder fortbildning för arbetslag, på olika teman (Teknik – Innovation, Teknik – Konstruktion, Teknik – Mekanik) och som går att boka fritt. Kurstillfället är på 3 h och tar upp grunderna i teknik, men även en fördjupning i det valda temat. Vi lägger fokus på praktiska tips, förslag på elevuppgifter och diskussion. Bokningsbara kurser för arbetslaget

Energitema för högstadiet
Tema Energi och hållbar utveckling omfattar en dags utbildning för de lärare som ska använda temat för första gången. För att kunna använda sig av NTA:s produkter och tjänster krävs att kommenen/den fristående skolan är medlem i NTA Produktion och Service. Energitema för högstadiet

Energiutmaningen
Energirådgivningen och Karlstads universitet har utvecklat ett verktyg för att hjälpa lärare att uppfylla kursplanemål och erbjuder fortbildning i NO och teknikämnena. Energiutmaningen

Futurize – Energi för framtiden
Projektet ”Futurize – energi för framtiden” är ett samarbete mellan Teknikens hus, Kommunförbundet Norrbotten, Lapplands kommunalförbund och Nenet.
Projektet vill hjälpa lärare och skolor (år 6-9) i deras arbete med alla hållbarhetsfrågor, klimat och energi och erbjuder bl a processtöd och fortbildning för lärare. Futurize – Energi för framtiden

Inspirationskväll på Tekniska museet
Tekniska museet välkomnar lärare till inspirationskväll vid varje terminsstart. Vårens tillfälle handlade om hur du kan arbeta praktiskt med teknik både i och utanför skolan, och fylls av tips och prova-på-övningar. Inspirationskvällen på Tekniska museet är ett tillfälle att bekanta sig med museet och deras utställningar, få inspiration på ett aktuellt tema, och samtidigt umgås med kollegor. Inspirationskväll på Tekniska museet

Jordens resurser
När: 16 maj 2013
Var: Östersund
Inspirationsdag för lärare arrangerad av KVA. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum är även välkomna. Jordens resurser

Nya material
När: 21 maj 2013
Var: Göteborg
Inspirationsdag för lärare arrangerad av KVA. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum är även välkomna. Nya material

Energi
När: 28 maj 2013
Var: Gävle
Inspirationsdag för lärare arrangerad av KVA. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum är även välkomna. Energi

Dela med andra:
Skapad: 2013-03-19  |  Ändrad: 2013-03-19
Kontakt: Energikunskap